Magdalenastraat

Magdalenastraat

Magdalenastraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Hendrik Consciencestraat tot de Marksesteenweg.
Buurtweg met groot verkeer nr. 149. 33 won. 97 bew. In 1900 waren er 62 huizen. Pl. E7.
De Magdalenastraat maakte in de middeleeuwen deel uit van de kortste weg Kortrijk Rijsel.
In 1640 was het de Heirstrate van Rijssel. In de Atlas van de buurtwegen van 1845 maakt de
straat deel uit van de MARKESTRAET of buurtweg 1. Op 6.3.1876 besloot de GR de naam
Magdalenastraat te geven aan de straat tussen de Zandstraat en de spoorweg naar Brugge,
omdat deze weg naar de Magdalenakapel leidde.
In 1805 was de weg een tiental meters breed. De richtlijn werd vastgelegd door een KB. van
16.6.1903. In 1935 werd er aan de noordkant grond gekocht zodat de straat kon worden ver
breed. Het einde van de straat werd in 1947 gedwarst door de spoorweg Kortrijk-Brugge. Op
die plaats werd op 8.7.1957 een spoorwegbrug in gebruik genomen. Hoewel de
Magdalenastraat door de bombardementen van 1944 zwaar geteisterd werd, waren er maar
drie dodelijke slachtoffers te betreuren.
Aan de noordkant van de straat lag in het Ancien Régime de Gemeene Weede, die zich van de
Magdalenakapel tot de stadsgrachten uitstrekte. Op de Gemene Weide mochten de arme
Kortrijkzanen een hoorndier laten grazen. In het midden van de weide stond de vogelmast van
de Handboogschutters van Sint-Joris. De mast werd in 1763 naar het Plein overgebracht. De
Gemene Weide behoorde in de 19de eeuw aan het Bureel van Weldadigheid en werd in 1865-
70, met de aanleg van het Nieuw Kwartier, in kleine percelen verdeeld en verkocht .
Aan de noordkant van de Magdalenastraat lag in de 19de eeuw de zoutkeet van de firma
Deweirdt. Aan deze kant van de straat lagen de drempels van de huizen beneden het
straatniveau. Tussen die huizen en de Leie lag de openluchtblekerij Nolf. Op het einde van de
l9de eeuw werd die grond door de N.M.B.S. aangekocht voor de aanleg van een
goederenstation. Hiervoor werden de huizen aan de noordkant van de Magdalenastraat
gesloopt en vanaf 1895 werden de lager gelegen Leiemeersen opgehoogd. Met het uitbreken
van W.O.I werden de werkzaamheden stilgelegd. Tussen de twee wereldoorlogen in werd het
plan voor een goederenstation voorlopig verlaten en werden er percelen verkocht voor de
oprichting van huizen en loodsen. Na W.O.II werd het werk hervat. Op 2.7.1954 werd de
nieuwe goederenloods van de Maatschappij van de Belgische Spoorwegen in gebruik
genomen en op 9 september van het zelfde jaar werden de nieuwe tolkantoren ingewijd.
Aan de zuidkant van de Magdalenastraat, ongeveer in het midden, lag in de 19de eeuw en tot
aan W.O.I de brouwerij De Witte. Het brandde vaak in deze brouwerij en zeiden ze telkens
toen het in Kortrijk brandde: “De Wittens paard heeft weer vuur gescheten”. Op het nr. 17 lag
na W.O.II de firma voor bouwmaterialen Despriet, sedert maart 1983 warenhuis Unic. Het nr.
27 is van uitzendkok Legein en het nr. 29 het confectiebedrijf (bloezen) Debrouwere.
Naast Taxi Marcel en drie transportmaatschappijen waren er in 1984 zes cafés: op de
zuidhoek nr. 5 café Nieuw Amsterdam, voorheen Koning van Spanje, en nr. 35 Goede Slok;
op de noordkant nr. 28 café Witte Penne, nr. 32 ‘t Appelke, nr. 46 Lido en nr. 54 Goliath. In
de 18de eeuw was het derde huis op de noordkant de herberg De Sterre, het vierde huis Den
Hert met ernaast De Drij Koningen. In1898 waren er met de huisnummers van toen: nr. 25 In
de Koning van Spanje, nr. 29 In Stanley Pacha, nr. 8 In Ierland, nr. 12 In den Hert, al
genoemd in 1755, nr. 30 In de Markesteenweg en nr. 34 Au Faubourg de Lille.

Zicht op de Magdalenastraat met twee herbergen 'In de Markesteenweg' en 'Au Faubourg de Lille'. Inv. PL 0088

Object hiërarchie: 1 items

Komt voor in:

Locatie