Izegemsestraat

Izegemsestraat

Izegemsestraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Honnacker, 1986.
H., K., Ku. Van de Brugsestraat tot de Sint-Katharinastraat.
Buurtweg met groot verkeer nr. 142 voor het gedeelte tussen de Brugsestraat en de Hoge
Dreef. 344 won. 891 bew. Pl. D2-E5.
De Izegemsestraat was in de middeleeuwen de hoofdweg Kortrijk-Brugge. In 1391 was het de
BRUXSCHEN WECH.In 1481 de Herstrate alsoe men gaet te Yseghem waert • In 1696
Iseghemstraete. In 1726 Straete van Cortryck naer Brugghe. In 1743 Herstraete naer Brugghe
of TOLSTRAETE Na de aanleg van de nieuwe straatweg naar Brugge in 1750 werd de
Izegemsestraat een secundaire weg. Zo was het in 1759 de Straete van Cortryck naer
Yseghem of d’Oude herbane naer Brugge en in 1770.Straete van Cortryck naer Heule
Waetermeulens In 1784 en in het begin van de 19de eeuw werd het gedeelte in Heule ten
noorden van de Heulebeek genoemd de ROOCKERSTRAETE leendende van Cortryck naer
Iseghem. De herberg Den Grooten Rookere, later In de Roker, lag aan de oostkant van de
straat ten noorden van de Industrielaan. Deze herberg wordt al vermeld in 1603 en verdween
ca. 1965 met de aanleg van de Industriezone. In 1805 was de benaming Chemin vicinal à
Lendelede et Iseghem dite de Watermolenstraete. In de Atlas van de buurtwegen van Kortrijk
uit 1845 is het buurtweg 8 of Iseghemstraet. In 1968 werd de Izegemstraat de Izegemsestraat.
Op het grondgebied Kuurne was het de Watermolenstraat om vanaf 13.3. 1981 ook
Izegemsestraat te worden.
In tegenstelling met de andere grote wegen die de stad verlaten, stonden er in 1805 en later
geen bomen in de Izegemsestraat. In 1805 was de weg bij het begin in Kortrijk 7,35 m breed
en in Heule 8,8 m. Het is vermoedelijk in het begin van deze eeuw dat de zuidelijke helft van
de Izegemsestraat geplaveid werd. Ca. 1910 werd het gedeelte tussen Heule-Watermolen en
Sinte-Katharina van grint voorzien. In 1938 werd een nieuwe richtlijn uitgestippeld en op
27.10.1947 besloot de Kortrijkse GR dat de zone van achteruitbouw aan de oostkant een
diepte zou hebben van 5 m. In 1957 werd de weg geasfalteerd met uitzondering van het
gedeelte op Heule Watermolen, waar nog straatstenen liggen. In 1964-65 werd de weg
gemoderniseerd en verbreed ter hoogte van de industriezone. De verkeersdrukte op Heule-
Watermolen bedroeg op 23.9.1935 2.755 fietsen, 223 karren, 199 personenauto’s, 130
vrachtauto’s, 31 motorrijwielen en 20 bussen per dag. In 1983 telde men tussen7 en 19 uur
2.694 wagens per dag.
Op de westkant van de Izegemsestraat waren er in het begin van deze eeuw op, het nr. 1 café
In de Bierkave en nr. 7 Au Boulevard du Nord. Op de gevel van het nr. 35 kan men nog met
enige moeite het opschrift lezen café In de Nieuwe Molen. Op het nr. 93, carrosserie
Eeckhout, vestigde zich in het begin van deze eeuw Henri Eeckhout als wagenmaker. Vanaf
1924 legde hij zich toe op het herstellen van koetswerk van auto’s. Vier cafés zijn: nr. 143 In
de Veloclub, nr. 177, de zuidhoek van de Molenstraat, Ons Dorp, lokaal van de gelijknamige
biljartclub, nr. 187 Sint-Antonius en nr. 275 Vlaanderenbeek. Het huis op de zuidhoek van de
Watermolenwal draagt het jaartal 1811. In een nis staat een oud Sint-Rochusbeeld. De poort
verleende toegang tot de smidse van Allegaert. Het nr. 207 tegenover de Heirweg is de
pastorie van de Sint-Godelieveparochie met ernaast de parochiezaal Molenheem.
In de industriezone was het nr. 299 de firma Bell-Säkaphen, sedert 1984 INDUCO,
zandstralen en epoxyverven op metaal. Het nr. 301 is het zetelbedrijf Medalounger, in 1957
opgericht door Donald Demey. Verderop, aan de ingangspoort van de hoeve Samijn, staat een
veldkapel uit 1921 met binnenin een O.-L.-Vrouwebeeld. Voorbij de hoeve stond het café
Argentine. De omgeving van het kruispunt van de Groenestraat wordt op een kaart van
Ferraris De Mortierhoeck genoemd. Op die hoek stond café Izegemstraat. Aan het einde van
de Izegemsestraat tegen de plaats van Sint-Katharina is het nr. 409 het vlasbedrijf
Vanfleteren. Men begon er in 1928 met bovengronds warmwaterroten. Het nr. 411 is het
vlasbedrijf Van Tieghem, waar tot 1982 in betonnen putten geroot werd. Voorheen stond daar
café ‘t Kuyperijtje later DeVoerman. Er stond daar ook een windmolen, die in 1905
afbrandde.
Op de oostkant van de Izegemsestraat was het nr. 28 café In de Goalkeeper. Het nr. 66 op de
zuidhoek van de Watermolenstraat is café Roxy, lokaal van de vinkenvereniging de
Astridzangers en de biljartclub de Roxistoters. Het nr. 94 is café Coöperatieve. Ter hoogte van
het nr. 110 stond de herberg en brouwerij De Pan. De herberg verdween maar de brouwerij
bleef. In het midden van de l9de eeuw was Louis Serruys eigenaar. Later werd de brouwerij
De Vooruitgang genoemd. Met het opeisen van het koper in 1917 werden de ketels
opgebroken en stopte het brouwen. Daarna werd het een opslagplaats van de brouwerij
Anglo-Belge uit Zulte. Het gebouw werd ca. 1975 gesloopt.
Het nr. 182 is de apotheek Dubois, zoon van de voormalige apotheker in de Kortrijksestraat.
De huizen nrs. 124-140 werden vroeger naar de eigenaar Creupelandsreke genoemd. Het nr.
226 is café In de Duif, die al bestond in 1898. In de Industriezone is het nr. 196 de firma
Eurofrost, een diepvriesopslagplaats, nr. 198 de firma Robert Cluyse, goederenvervoer langs
de weg, nr. 200 de Firma Huiko, verven en afwerken van leder met ernaast de firma Debaillie,
een recyclagebedrijf van dierlijke vetten en eiwitten.
Andere verdwenen cafés in de Izegemsestraat zijn: op de noordhoek van de Weverstraat,
thans nr. 59, De Gieterij, nr. 62 Den Ast, nr. 81, twee huizen die met hun voorgevel loodrecht
op de straat staan, De Mote, nr. 109 De Palace, nr. 145 De Kilo, nr. 179, de noordhoek van de
Bozestraat, Ons Hoekske, nr. 209 In den Hert, nr. 311 Het Banstekot, het laatste huis voor de
Hoge Dreef dat van voor 1846 tot ca. 1950 café was.
Het Bansthuis brandde op 9.12.1877 volledig af. Aan de oostkant van de straat waren er nr. 78
Zwart Schaap, nr. 84 De Phonographe, nr. 96 Het Aards Paradijs, nr. 142 Den Barbier, nr. 158
De Samenkomst, nr. 160 Lindberg, nr. 194 Het Hof van Brabant, nr. 202 Het Lusthof, nr. 228
De Watermolen, nr. 234, het laatste huis voor de Heulebeek, De Kaai. Het tweede huis
voorbij de Heulebeek, thans nr. 238-240, was café Brugge. Op 24. 7.1917 kwam er een bom
op het huis terecht waarbij 8 mensen omkwamen. Het nr. 224 was tot 1982 café De Abdij,
waar iedereen na een begrafenis of andere plechtigheid naartoe trok. Heel wat verder,
tegenover de Abeeldreef, staat een eenlaagshuis, nr. 390, dat tot ca. 1950 café De Kweeke
was. Ten slotte was er nog In den Rooker (Zie boven).

Extra info:
Muurkapel aan de Izegemsestraat 242.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie